نامه اداره ایمنی ، بهداشت، محیط زیست و انرژی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در خصوص روز ملی هوای پاک