نامه اتاق بازرگانی در خصوص اتاق مشترک ایران و روسیه