نامه اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در خصوص نامه سازمان خصوصی سازی