نامه اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در خصوص آغاز فرایند تاسیس اتاق مشترک ایران و اتریش