نامه اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در خصوص نشست تجاری ایران و لهستان