نامه اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در خصوص حضور هیئت تجاری از استرالیا