مهلت ثبت نام متقاضیان حضور درفرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی