مناقصه نگهداری ،تعمیرات و راهبری ساختمان های اتاق ایران