مناقصه نگهداری، تعمیرات و راهبری ساختمان های اتاق ایران