معرفی کاندیداهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران