معرفی نماینده برای حضور در سازمان امور مالیاتی از طرف سندیکا