معرفی شرکت های ایرانی برای حضور در بازسازی منطقه قره باغ