معافیت از اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب بدهی مالیاتی تا پایان خرداد