مصوبه هیات مدیره محترم در مورد آخرین روز کاری سندیکا و شروع به کار در سال آینده