مصوبات شورای عالی هماهنگی و ستاد مبارزه با بیماری کرونا