مصوبات شصت و پنجمین نشست شورای عالی گفتگوی دولت و بخش خصوصی