مشکلات عدیده ناشی از قطعی برق برای واحد های تولیدی و صنعتی