مشکلات بیمه ای پیمانکاران در پروژه های خارج از کشور