مشکلات بیمه ای پیمانکاران برای پروژه های خارج از کشور