مشاوره در مورد کارهای سخت و زیا ن اور توسط بکی از مدیران با تجربه وزارت کار در سندیکا در روزهای یکشنبه از ساعت 9:3 الی 11