مشارکت در سرمایه گذاری و اجرای پروژه های جدید و نیمه تمام عمرانی