مسائل و مشکلات ناشی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ومقررات مربوطه