مذاکرات انجام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تهاتر کالا با بدهی گازی به کشور ترکمنستان