مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان