مجمع عمومی عادی نوبت دوم، انتخاب هیات بازرسان ، مجمع فوق العاده