لیست واصله از وزارت امور خارجه در خصوص 38 قلم کالا و تجهیزات وارداتی ممنوعه به بازار اتیوپی