لیست منفی پیشنهادی اتاق ایران جهت مذاکره با طرف اوراسیایی طی مذاکرات تجارت آزاد