قطع حلقه وابستگی تولیدی بنگاههای معاملاتی به واردات کالا