قراردادهای مقاطعه کاری منعقده بصورت مشارکت چند شرکت