فعال سازی دوره جدید فعالیت کمیته مشترک بازرگانی ایران و رومانی