فرصت حضور در کتاب «بایسته های بازاریابی امروز»از پرفسور فیلیپ کاتلر