فراخوان مشارکت و حضور در مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق – بغداد