فراخوان مجمع عمومی (نوبت دوم) موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران – تاجیکستان