فراخوان جهت حضور در هیات تجاری به کشورهای منطقه آمریکای لاتین