فراخوان اعلام آمادگی شرکت های متقاضی برای همکاری با کشور آذربایجان به اتاق مشترک