فراخوان اعضا درخصوص انتخاب صادر کنندگان نمونه و برگزاری مراسم روز ملی صادرات 1399