غرفه سندیکا در سالن خلیج فارس در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی