عملکرد بازرسی و حسابرسی دفاتر و مستندات شرکتهای بخش خصوصی