عطف کد گذاری ده رقمی با کد در تجارت با اوراسیا- تشکل ها