عطف معرفی شرکت بازرسی وکنترل اماراتی ( GEO-CHEM MIDDLE EAST ) از سوی رایزن بازرگانی سفارت عراق در تهران ( تشکلها وابسته به اتاق ایران )