عطف درخصوص شروع مذاکرات برای انعقاد موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا- تشکل ها