عطف به دعوت در نشست کمیته دیپلماسی اقتصادی درخواست ارائه نظرات درخصوص عملکرد و راهکارهای ارتقای دیپلماسی مورخ 99/11/26