عطف به استناد ششمین همایش بین المللی کمر بند و جاده در هنگ کنگ