عطف برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور آذربایجان (دی ماه 1400)