عطف اطلاع رسانی مناسب به گروههای ذیربط در خصوص راه اندازی شناور