عضویت در مجمع موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران – تاجیکستان