عضویت در اتاق های بازرگانی ایران-ترکمنستان، برزیل، اتریش ، کویت