عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و افغانستان