عدم مکاتبه و برقراری روابط کاری با سفارت خانه های مقیم تهران