ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی